Jautājumi un atbildes

J: Kāpēc žūrija iesaka atteikties gan no ceturtā līmeņa balkona, gan arī dienasgaismas logu galvenās skatuves aizkulišu zonā.

A: Risinot LZ konfigurāciju, jānodrošina konkursa dokumentācijā un žūrijas rekomendācijās minētie akustiskie parametri, t.sk., skaņa un skats. Rīgas filharmonijas pasūtītājs redz šo zāles komplektāciju ar diviem balkoniem (marketinga stratēģija). Jāievērtē, ka 4. līmeņa balkonam būs vismaz 45 grādu slīpums.

Žūrijas kopīgais viedoklis par dienasgaismas logu aiz ērģelēm rada nopietnu izaicinājumu, lai nodrošinātu labu skaņas izplatību zālē. Pasūtītāja un žūrijas kopīgais viedoklis, ka pretendentam ar aprēķiniem jāpierāda piedāvātā risinājuma iespējamību, norādot arī, kas tās būs par ēŗģelēm, kas paredzētas piedāvājumā. Ja dienasgaisma koncertzālē būs labi atrisināta, tad tas tiks vērtēts kā positīvs bonuss.


J: Vai ir iespējams iesniegt īstus maketus otrajā konkursa kārtā?

A: Rīgas filharmonijas konkursa nolikums to neparedz, tajā pašā laikā – neaizliedz iesniegt papildus materiālus.


J: Un vai otrajā kārtā sagatavotos risinājumus būtu iespējams prezentēt žūrijai klātienē?

A: Otrajā kārtā sagatavotos risinājumus līdz žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanai prezentēt klātienē nav paredzēts.


J: Lūdzam precizēt 2. konkursa kārtā iesniedzamā 3D modeļa detalizāciju – vai domāts ir tikai Rīgas filharmonijas ēkas eksterjera modelis, vai arī interjera?

A: Saskaņā ar konkursa nolikumu:

7.3.4.    3D nodevums, kura minimālās prasības ir šādas:
7.3.4.1. Rīgas filharmonijas akustisko aprēķinu modelis un atskaite ar akustisko parametru aprēķiniem, to atspoguļojumu diagrammās un lietoto materiālu aprakstu;
7.3.4.2. Konkursa objektam jāiesniedz savietots 3D modelis .ifc formātā (LOD 200), par darba mērvienību izvēloties metrus (m), modelim pievienojot izmantotās tekstūras un materiālus. 7.3.4.3. Modelim uzskatāmi jāatspoguļo būvniecības iecere, būves iekļaušanās apkārtējā vidē: būves novietojumam un tās dimensijām (garumam, platumam, augstumam, apbūves laukumam un būvtilpumam).


J: Lūdzam precizēt, kas ir jāiekļauj konkursa 2. kārtas AVK un BK risinājumos? Vai tas būtu skaidrojošā apraksta formāts?

A: Konkursa 2. kārtas risinājumos ir jāiekļauj galveno ventilācijas iekārtu un maģistrālo vadu novietojuma shēmu, skaidrojošais apraksts kā LZ tiek nodrošināta gaisa pieplūde/nosūce/dzesēšana, un kā risināta AVK skatuves zonā.
Par BK – skaidrojošais apraksts kā domāts pārveidot esošo būvsubstanci, kā īstenoti jaunie būvapjomi ievērtējot esošo apjomu. Jāievērtē stiprinājuma vietas tehnoloģiskajām slodzēm.


J: Vai Rīgas vēsturiskā centra zonā ēkas augstumu (atļauti 24 m) ir atļauts palielināt? Vai arī priekšlikums jāpārstrādā tā, lai būtu ievērota 24 m augstuma nepārsniegšana?

A: Ēkas apjoms, kas būs virs 24m būs jāskaņo kā atkāpe Rīgas pilsētas atbildīgajās institūcijās, bet no NKMP ir saņemts zināms iedrošinājums, ka ņemot vērā Rīgas Filharmonijas būves īpašo nozīmību, šādas arhitektoniski pamatotas atkāpes būtu pieļaujamas.


J: Kādā detalizācijas pakāpē šajā stadijā ir jāizstrādā apgaismojuma un skaņu tehnoloģijas risinājumi?  Kādu sistēmu novietojumu ir nepieciešams norādīt?

A: Iesniegt priekšlikumus par skatuves gaismu un audio iekārtu izvietojumu (un telpu apjomus, lai nodrosinātu tehnoloģiskos risinājumus – tehniskie griesti, skatuves pacēlāji) gan Lielajā, gan arī Mazajā zālē. Paredzēt arī citu iekārtu (augšējā mašinērija), piemēram skaņu reflektori, iespējamie ekrāni utt. Ir jānorāda skatuves pacēlāju bloku novietojums uz skatuves kā Nolikumā un vadlīnijās. Jāuzrāda to apjoma ietekme uz starpstāvu plānu, lai varētu pārliecināties, ka risinājums neietekmēs citu telpu apjomu vai funkcionalitāti.


J: “Žūrijas komisijas rekomendāciju izvirzītajiem darbiem konkursa II kārtai” 5. sadaļā “Zāles akustika” komandas tiek aicinātas sagatavot “runas saprotamības (RASTI) aprēķinus un novērtējumus Lielajai un Mazajai zālei”.

  1. vai tas ir nepieciešams? RASTI novērtējumi lielā mērā ir atkarīgi no zālē izmantotās elektroniskās apskaņošanas sistēmas tehniskajiem parametriem, un tāpēc šādus aprēķinus parasti neveic konkursa stadijā.
  2. tā kā mēs tikai gatavojam akustisko modelēšanu Lielajai zālei, ja ir nepieciešams veikt RASTI aprēķinus, vai tos varētu iesniegt tikai Lielajai zālei?

A: RASTI (Speech intelligibility) ir telpas akustikas balss saprotamība un Tā novērtējums un aprēķini jādod arī Mazajai zālei.

INFORMĀCIJAI: “Žūrijas komisijas rekomendāciju izvirzītajiem darbiem konkursa II kārtai” 5. sadaļā “Zāles akustika” skatīt šādā redakcijā:
Rīgas Filharmonijas projekta mērķis ir sasniegt akustisko parametru vērtības skatītāju/izpildītāju vietās pie 500 – 2000 Hz.

 T30 occupied, mid-frequency reverberation time, sel.Lateral Energy Fraction LFClarity, C80, in dBEarly support, dB
T30LFC80STearly
Criteria maximum2.2 3,0 
Criteria minimum1.90,2-2,0> -12
Example: Vienna Grosser Musikverinsaal2,00,17-2,0 

Ievērtējot konkursa nolikuma punktā 7.3.4.1. minēto, konkursa II kārtas Lielās zāles priekšlikumi jāsagatavo ar sekojošu informāciju:

–             kopējie ģeometriskie zāles izmēri (platums, dziļums un augstums, partera pacēluma profila leņķis) un zāles kubatūras,

–             skatuves planšetes izmēri, tās platuma un dziļuma atbilstība, kora balkona risinājums aiz skatuves, skatuves sānu plakņu savērsuma leņķis,

–             norādīt kādas ērģeles būtu atbilstošākas konkrētās zāles ģeometrijai, ņemot vērā tās kubatūru un izmērus,

–             norādīt ērģeļu telpas izmērus un tilpumu,

–             norādīt 1. un 2. balkona, kā arī sānu balkonu ģeometriju,

–             norādīt plānoto absorbējošo un izkliedējošo materiālu notinumus (zonas),

–             parādīt dizaina principus gan ērģeļu, gan atstarotāju integrēšanai zāles dizainā, lai ilustrētu, kā to konstrukcija atbilst akustiskās elastības pakāpei,

–             parādīt atbilstošu sienu biezumu (ilustrēt, kur jāsaglabā esošās konstrukcijas) un skaidri parādīt akustiskā apvalka apjomu.

Konkursa II kārtas nodevumā paredzētajam zāles aprēķina modelim jāatspoguļo sekojošus akustiskās kvalitātes parametrus grafiskas kartes veidā:

a.           T30, calculated reverberation time

d.           Early Lateral Energy Fraction LF

e.           Clarity, C80

f.            RASTI

g.           STearly

norādot raksturīgos apŗēķinu veikšanas punktus/tīklu un aprēķinu grafika atspoguļojumu ar sadalījumu pa frekvencēm (125)250/500/1000/2000(4000) Hz attiecīgi katram punktam. Aprēķiniem papildus standarta izvēles punktiem veikt aprēķinus partera aizmugures sienas zem pirmā balkona telpas stūru zonā un kora balkona zonā aiz orķestra. Sagatavot Speech intelligibility- RASTI aprēķinu un novērtējumu Lielajai un Mazajai zālei.


J: Vai ir būtiski precīzi skatuves izmēri vai pietiek nodrošināt nepieciešamo funkciju izvietojumu?

A: Skatuves izmēri jāparedz kā prasīts projektēšanas programmā Ir būtiski ievērot norādīto skatuves un skatuves tehnoloģiju izmēru, izkārtojumu un funkcionalitāti kā metu konkursa nolikumā un mūsu I kārtu noslēdzošajās vadlīnijās aprakstīts. Katrai zonai uz skatuves ir konkrēta un svarīga nozīme. Arī skatuves paceļamajām daļām.


J: Vai abiem kravas liftiem jāsavieno visi stāvi? Vai viens no tiem var savienot tikai piegādes līmeni ar vienas zāles skatuves līmeni?

A: Vēlams, ka abi lielie pacēlāji apkalpo visus stāvus, kur atrodās lielie rezidenti vai ir lielie telpu apjomi lielākam apmeklētāju skaitam. Bet tas ir jāskatās kontekstā ar telpu un rezidentu izvietojumu ēkā. Kravas lifti nodrošina liela apjoma vai gabarīta kravas transportēšanu. Ja telpas augstākos stāvos nav paredzētas rezidentiem un ir tikai biroja darba telpas ar mazu ikdienas tehnoloģisko kravu slodzi, tad var nodrošināt tikai viena kravas lifta pieejamību katram augstajam stāvam. Noteikti jānodrošina LZ un MZ neatkarīgu transporta liftu.


J: Kāpēc JVLMA telpai (D5-2) nepieciešams griestu augstums 6m?

A: Orientējošais griestu augstums ir rezidentu norādītais optimālais augstums, lai nodrošinātu telpas akustiskos parametrus noteiktajai funkcijai un atskaņošanas prasībām. Telpas augstuma maiņas piedāvājuma gadījumā ir jāpamato piedāvātās augstuma izmaiņas, kuras apstiprinātu un komentētu starptautiski atzīts profesionāls akustiķis, balstoties telpas konkrētā lietojumā specifikā.


J: Kāds ir vidējais automašīnu skaits, kas ikdienā iebrauc/ izbrauc no LR Ārlietu ministrijas teritorijas? Kādam automašīnu skaitam ir paredzētas stāvvietas ministrijas z.g. teritorijā?

A: Ārlietu ministrijas stāvvieta tiek maksimāli noslogota, cik to atļauj zemes gabala platība


J: Izskatot iespēju būtiski uzlabot ēkas funkcionalitāti apjoma DR pusē, tādejādi pieļaujot varbūtību likvidēt esošos kokus – vai rezultātā var tikt samazināts Meta vērtējums?

A: RVC zonā kokus ciršanai ir izņēmuma raksturs. Ja projekta risinājumu dēļ tas ir nepieciešams, projekta autoram/-iem skaidrojošajā aprakstā jāpamato koku izciršanas nepieciešamība.


J: Vai ir pieļaujams multifunkcionālās zāles augstums vienā stāvā, t.i. apmēram 3m, nodrošinot pietiekamu akustisko komfortu?

A: 3m ir nepietiekams augstums. MZ jāievēro LBN 016 -15 akustiskās prasības multifunkcionālai zālei


J: Vai Mazajai zālei un Mēģinājumu zālei var definēt augstumu atbilstoši akustiskajiem aprēķiniem?

A: Jā, saskaņā ar nolikumu. LBN 016-15 nosaka prasības Mazajai zālei  (kā universālai zālei ) ,bet neparedz prasības mēģinājumu zālei, taču telpas rādītājiem jānodrošina pasūtītāja prasības


J: Vai Mēģinājumu zālei ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi no apmeklētāju zonu puses?

A: Tā nav prasība, bet lietotājam paver papildus telpu izmantošanas iespējas.


J: Vai ir pieejams ēkas oriģinālais būvprojekts? Vai tas būtu pieejams konkursa 2. kārtā vai uzsākot projektēšanas darbus?

A: Kongresa ēkas pārbūves projekts uzsākot projektēšanas darbus būs pieejams


J: Tā kā esošajai ēkai būs jāveic būtiska pārbūve, tad, lai nodrošinātu esošo konstrukciju drošību, projektēšanas posmā būs jāsagatavo pilna esošo konstrukciju ekspertīze (t.sk. pilna esošo konstrukciju izpēte – dokumenti un ēkas daļu pārbaudes uz vietas un konstruktīvie aprēķini) konstrukcijām, lai projektētāji varētu uzņemties atbildību par to konstrukcijas stāvokli. Vai šis darbu apjoms ir jāiekļauj piedāvājumā vai tas tiks organizēts kā citādi?

A: Projektēšanas darbus uzsākot jāveic padziļināta tehniskā izpēte, kas jāiekļauj veicamo darbu apjomos


J: Vai medicīnas centrs atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām konkursa dalībniekam kā sabiedriski nozīmīgs objekts un publiska ēka?

A: Medicīnas centrs ar kopējo platību vismaz 7000 m² un ar publiskām funkcijām kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts un publiska ēka.

Scroll to top