Jautājumi un atbildes

N.P.K.  
  1.Vai ir tīmekļa vietne angļu valodā, kur mēs varam atrast visu informāciju par konkursu?  https://rf.metukonkurss.lv/en/
  2.Atsaucoties uz izsludināto starptautisko metu konkursu “Rīgas filharmonija”, identifikācijas numurs RDĪD 2023/5, lūdzu Jūsu skaidrojumu, vai uzņēmums un tā būvspeciālists, drīkst piedalīties metu konkursā kā ieinteresētais konkursa dalībnieks, ja pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pasūtījuma 2021. gadā izstrādāja iespējamo Rīgas Filharmonijas (iepriekš Nacionālas akustiskās koncertzāles) telpu programmas iekļaušanos Rīgas Kongresu nama apjomā, kas šobrīd ir iekļauts arī konkursa materiālos.Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība“ 228. punkts noteic, ka žūrijas komisijas loceklis un atbildīgais sekretārs nav tiesīgs iesniegt metu un piedalīties metu konkursā, kā arī pārstāvēt metu konkursa dalībnieku.   Savukārt Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturtā daļa noteic: “Ja kandidāts vai pretendents, vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar kandidātu vai pretendentu, konsultēja pasūtītāju vai citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā, pasūtītājs nodrošina, ka attiecīgā kandidāta vai pretendenta dalības dēļ iepirkumā netiek ierobežota konkurence, paziņojot citiem kandidātiem un pretendentiem būtisku informāciju, kura tika sniegta, kandidātam vai pretendentam iesaistoties iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet no šādas iesaistīšanās, un nosakot atbilstošu termiņu attiecīgi pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanai.“   Ievērojot minēto regulējumu, pasūtītājs ar šo paziņo, ka nav citas būtiskas informācijas, kura tikusi sniegta jebkuram komersantam vai būvspeciālistam, kurš iesaistījies konkursa priekšizpētes materiālu sagatavošanā, vai kura izrietētu no šādas iesaistīšanās, kā vien tā, kas jau ietverta konkursa dokumentācijā. 
  3.Kāpēc rīkojat starptautisku arhitektūras konkursu, lai Rīgas Kongresu namu pārveidotu par jaunu Rīgas Filharmoniju?Jautājums par to, ka akustiskā koncertzāle Rīgai ir akūta nepieciešamība, bijis dienas kārtībā kopš 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām. 2020. gadā tika veikta izpēte par koncertzāles projekta īstenošanai piemērotu novietni. Rīgas pilsētas audumā tika identificētas 36 potenciālās lokācijas vietas, no kurām par atbilstošāko tika izraudzīta Rīgas Kongresu nama novietne, kas vienlaikus stiprinātu sarūkošās pilsētas vēsturisko centru. Arī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra (SKDS) veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti parādīja, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāju par piemērotāko vietu koncertzālei uzskata Rīgas Kongresu namu. Labākie pārbūves risinājumi meklējami starptautiskā arhitektūras ideju konkursā, lai iegūtu modernu koncertzāli ar profesionālajai mūzikai speciāli veidotu izcilas kvalitātes akustiku.
  4.Kāda ir jūsu vīzija un nākotnes redzējums, lai bijušā Rīgas Kongresu nama ēka pārtaptu par jaunu koncertzāli?Konkrētu iespējamo ēkas pārveidojumu apjomu un veidu noteiks konkursa rezultātā izvēlētie risinājumi. Ņemot vērā RĪGAS FILHARMONIJAS paredzēto nozīmīgo kultūras funkciju, ir pieļaujami bijušā Kongresu nama nepieciešamie funkcionālie pārveidojumi un iejaukšanās oriģinālajā substancē, ja piedāvātās arhitektūras idejas liecina par jaunu pievienoto vērtību, augstu arhitektonisko un māksliniecisko kvalitāti, veido harmonisku un kvalitatīvu arhitektonisko koptēlu, kas iekļaujas Rīgas vēsturiskā centra apbūvē. Mūziķu un mūzikas menedžmenta kopienām ir svarīgs RĪGAS FILHARMONIJAS novietojums netālu no esošajām mūzikas atskaņošanas, ierakstīšanas un izglītības iestādēm. Rīgas Kongresu nams atrodas ērtas sasniedzamības attālumā no galvenajiem infrastruktūras, transporta un mūzikas kultūras objektiem Rīgā.
  5.Kādām projektētāju komandām, jūsuprāt, būtu jāpiesakās konkursā, lai īstenotu šo svarīgo projektu kultūras jomā?Tā kā metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, ilgtspējīgu RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas projektu, kas visvairāk atbilst funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi, konkursā būtu jāpiedalās arhitektiem, kurus fascinē labas akustiskās kvalitātes mūzika, kurus nebaida sarežģītā konkursa novietne un esošās būvsubstances transformācija, un kuri ir gatavi dalīties  ar savu profesionalitāti un padarīt Latvijas galvaspilsētu skaistāku un arhitektoniski bagātāku!
  6.Nolikumā ir atsauce uz vairākiem pielikumiem 16. sadaļā, kuri, šķiet, nav iekļauti tiešsaistē pieejamajā PDF dokumentā. Vai tie ir pieejami, reģistrējoties dalībai projektā?Konkursa mājaslapā https://rf.metukonkurss.lv/en/ var lejupielādēt Konkursa nolikumu un Projektēšanas programmu: https://rf.metukonkurss.lv/wp-content/uploads/2023/01/Riga-Philharmonic-Competition-Brief-and-Designing-programme.pdf.  Dokumenta beigās ir saite https://ej.uz/appendix7, kuru atverot var lejupielādēt papildus informāciju par konkursu.  
  7.Mēs vēlētos zināt, vai tad, ja Konkursa dalībnieks ir personu apvienība, viena personu apvienības dalībnieka pieredzi var uzskatīt par pietiekamu, lai būtu izpildītas 9.4.2. punktā norādītās prasības par minimālo attiecīgo pieredzi. Mūsu birojs 2016. gada beigās veiksmīgi pabeidza ļoti līdzīgu koncertzāles projektu un mūsu mērķis ir piesaistīt tos pašus akustikas speciālistus un teātra konsultantus, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir piedalījušies citos līdzīgos projektosTā kā Konkursa dalībnieks ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt savus pakalpojumus, tad viena personu apvienības dalībnieka pieredze ir pietiekama. Skatīt arī atbildi uz 10. jautājumu.
  8.Vai būvdarbiem ir noteikta maksimālā summa? Ja jā, kāda tā ir? Ja pareizi saprotu, EUR 3 511 209 ir paredzēti tikai projektēšanai un autoruzraudzībai, taču nevaru atrast norādes par summu, kas paredzēta projekta īstenošanai un būvniecībai.Objekta realizācijai orientējoši plānotais finansējuma apjoms 70 (septiņdesmit) milj.eiro bez pvn, pieļaujot projekta realizācijas cenas svārstības, atbilstoši aktuālajām būvniecības cenas izmaksām. Minētā informācija ir norādīta Nolikuma 1. pielikuma “Projektēšanas programma” ievadā (3. rindkopa).
  9.Vai līdzīga lieluma vai lielāka biroju ēka ar publiskām funkcijām kvalificētos kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts (publiska ēka ar kopējo platību vismaz 7 000 m²), kā minēts nolikumā?Biroju ēka ar kopējo platību vismaz 7 000 m² ar publiskām funkcijām kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts.
  10.Vai kvalifikācija attiecībā uz publiskas ēkas projektēšanu tiktu ieskaitīta, ja birojā, kas ir konkursa dalībnieks, strādā darbinieks, kam ir bijusi pieredze darbā pie šāda būvprojekta, strādājot citā birojā, kas nav konkursa dalībnieks?Konkursa dalībniekam jāatbilst Nolikuma 9.4.2. punktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz iepriekšējo pieredzi, savukārt Konkursa dalībnieka piesaistītajiem speciālistiem nepieciešamās iepriekšējās pieredzes prasības noteiktas Nolikuma 9.4.3.1.-9.4.3.7. punktā. Ievērojot minēto, norādām, ka: atbilstošai pieredzei ir jābūt gan pašam Konkursa dalībniekam, gan tā piesaistītajiem speciālistiem;Konkursa dalībnieka un tā piesaistīto speciālistu pieredze var tikt iegūta dažādos objektos;ar piesaistītā speciālista iepriekšējo pieredzi nav iespējams izpildīt Konkursa dalībnieka pieredzei izvirzītās prasības, ja pašam Konkursa dalībniekam nav Nolikuma 9.4.2. punktā prasītās pieredzes. Vēršam uzmanību, ka Nolikuma 9.4.2.1. punktā noteikta prasība, lai Konkursa dalībniekam būtu attiecīga pieredze “kā būvprojekta
izstrādātājam”. Termins “būvprojekta izstrādātājs” Nolikumā lietots atbilstoši būvniecības jomas normatīvajam regulējumam Latvijā, proti, Būvniecības likuma 1. panta 17. punktā sniegtajai legāldefinīcijai, ka “būvprojekta izstrādātājsbūvspeciālists vai būvkomersants, kas ir noslēdzis rakstveida līgumu par projektēšanu vai savām vajadzībām veic būvprojekta vai tā izmaiņu izstrādi (projektēšanu), kā arī būvniecības ierosinātājs, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām veic būvprojekta vai tā izmaiņu izstrādi”, kā arī Vispārīgo būvnoteikumu 31. punktu, kas noteic, ka “būvniecības ierosinātājs slēdz līgumu par būvprojekta izstrādi ar būvprojekta izstrādātāju”. Ievērojot minēto, ir secināms, ka par būvprojekta izstrādātāju ir uzskatāma tā persona – būvkomersants vai būvspeciālists, kas rakstveidā noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi tieši ar būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju).
  11.Vai kvalifikācija attiecībā uz publiskas ēkas projektēšanu tiktu ieskaitīta, ja pieredze šāda objekta projektēšanā ir kādam no piesaistītajiem konsultantiem (akustiķim, būvinženierim utt.), kuri tiek iekļauti konkursa dalībnieka komandā un uzskatāmi par konkursa dalībniekiemLūdzam skatīt atbildi uz iepriekšējo (10.) jautājumu. Papildus vēršam uzmanību, ka Konkursa dalībnieka piesaistītie speciālisti nav uzskatāmi par Konkursa dalībniekiem.
  12.Vai kvalifikācija attiecībā uz publiskas ēkas projektēšanu tiek ieskaitīta, ja konkursa dalībniekam ir pieredze darbā ar šādu objektu, taču tas nav bijis būvprojekta vadītājs konkrētajam projektam? Nav skaidrs, kas tiek domāts ar “pieredzi darbā ar šādu objektu”. Lūdzam skatīt arī atbildes uz 10. un 11. jautājumu.
  13.Vai pilsētvides attīstības koncepcijai un teritorijas labiekārtojumam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnībā izstrādātam, saskaņotam un apstiprinātam būvvaldē (attiecīgā kompetentā iestādē ārvalstīs) vai arī kritērijiem atbilst mets vai apbūves priekšlikums.Pilsētvides attīstības koncepcija un teritorijas labiekārtojums var būt gan būvprojekts, gan mets (skatīt Nolikuma 9.4.2.2. punktu).
  14.Vai konkursa pirmajā kārtā dalībnieka konsultantam ir iespēja vienlaikus būt vairāk nekā vienā komandā? Vai ir ekskluzivitātes klauzula par dalību konkursā vairāk nekā viena konkursa dalībnieka komandas sastāvā?   Vai konsultants akustikas jomā var darboties divu dažādu konkursa dalībnieku komandās?  Piesaistītie speciālisti, tai skaitā akustikas speciālists, var būt iesaistīti vairāk nekā viena Konkursa dalībnieka komandā.   Nolikumā nav ekskluzivitātes klauzulas.  
  15.Nolikuma 68. lappusē ir melnbalts interjera attēls ar lielu skulpturālu lustru vestibilā. Vai šī lustra vēl tur ir?Lielā Kongresu nama lustra ir demontēta un iepakotā veidā joprojām atrodas Kongresu namā
  16.Ēkas augstumu atļauts mainīt. Kāds ir ēkas maksimālā augstuma ierobežojums pēc rekonstrukcijas?Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NMKP) norāda, ka ne Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, ne arī Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” nenosaka jaunbūvju, kā arī pārbūvējamu ēku maksimālo pieļaujamo augstumu metros. Minētie normatīvie akti kā prasību izvirza jaunbūves vai pārbūvējamas ēkas iekļaušanos pilsētvidē, formas, mēroga un lietoto materiālu aspektā.   Rīgas vēsturiskā centra teritorijā būves, kas augstākas par 24 m, veido, ja to arhitektoniskais veidols, ieskaitot materiālu pielietojumu un arhitektoniskas inovācijas, nodrošina augstu pilsētvides kvalitāti un nozīmīgu pilsētbūvnieciskās struktūras papildinājumu, bet to pamatfunkcijas papildina visai sabiedrībai nozīmīgas papildfunkcijas.   NKMP norāda, ka šajā konkrētajā gadījumā, nacionāli nozīmīgai kultūras būvei, kas tiek radīta plašas sabiedrības interesēs, būtu pieļaujams augstuma palielinājums, ja tas izriet no funkcionālās loģikas, kā arī negatīvi neietekmē vēsturisko pilsētvidi no raksturīgiem skatupunktiem. Līdz ar to šajā gadījumā maksimālā augstuma noteikšana metros nav mērķtiecīga, bet uzmanība jāpievērš tam, kā ēka pēc pārbūves iekļausies vēsturiskajā pilsētvidē. Jāievēro Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO pasaules mantojuma vietas visu vērtību kopuma saglabāšanas prasības. Apbūves augstuma ierobežojumi metros noteikti teritorijas plānojumā, kuru kontroli nodrošina pašvaldības atbildīgie dienesti.
  17.Vai ir kādas prasības anonīmajām devīzēm (skaits, rakstzīmju veidi u.c).Nē nav specifisku prasību
  18.vai televīzījas ēkas projekta ar kopējo platību vismaz 7000m2 izstrāde un saskaņošana atbildīgajā iestādē kvalificē dalībnieku dalībai konkursā nolikuma 9.4.2. punkta izpratnē (jautājums pēc būtības ir par ēkas funkcijas atbilstību nolikuma prasībām)?Televīzijas ēka ar publiskām funkcijām kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts.
  19.vai minētajam projektam uz konkursa darba iesniegšanas laiku jābūt realizētam un nodotam ekspluatācijā vai tas var būt arī būvniecības stadijā?Minētajam jaunbūves vai pārbūves būvprojektam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnībā izstrādātam, saskaņotam un apstiprinātam būvvaldē vai attiecīgā kompetentā iestādē ārvalstīs vai būvatļaujā jābūt izdarītai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi (skat. Nolikuma 9.4.2.1. punktu).
  20.Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 6. punkts attiecas uz 1. kārtu (nevis uz 2. kārtu, kā norādīts).Jā, konkursa nolikuma 6. punkts attiecas uz konkursa uz 1. kārtu – neprecizitāte angļu valodas tulkojumā
  21.Lūdzam apstiprināt, ka konkursa mets ir jāiesniedz gan uz planšetēm, gan elektroniskā formātā ierakstīts zibatmiņā (.pdf  un .jpg formātā).Jā, konkursa mets 1. kārtā ir jāiesniedz uz A1 formāta planšetēm un elektroniskā formātā ierakstīts zibatmiņā (.pdf  un .jpg formātā)
  22.Ja konkursa mets ir jāiesniedz slēgtā aploksnē (uz planšetēm un zibatmiņā), kas ir jāraksta uz aploksnes?Konkursa mets ir jāiesniedz iepakojumā, uz kura norādīts konkursa nosaukums un identifikācijas numurs “Rīgas filharmonija”, ID. Nr. RDĪD 2023/5 Iepakojumā jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, skaidrojošais apraksts un datu nesējs (ar elektroniskā formātā ierakstītu skaidrojoso aprakstu un grafisko informāciju .jpg un .pdf formātā)
  23.  Vai meta aploksne ir jāatdala no devīzes aploksnes?Devīzi slēgtā aploksnē jāievieto Konkursa meta iepakojumā
  24.Lūdzam apstiprināt, ka ir jāsagatavo slēgta aploksne ar konkursa numuru un nosaukumu un uzrakstu “Devīzes atšifrējums”, kurā jāievieto izvēlētā devīze un kura ir atsevišķa un atšķiras no aploksnes, kurā atrodas mets?Jā, devīzes atšifrējums (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma) ir jāievieto aploksnē, kas slēgtā veidā ir jāpievieno iepakojumā ar Metu konkursa grafisko daļu 
  25.Vai devīzes atšifrējums tiek paziņots, aizpildot Nolikuma 2. pielikuma formu un ievietojot to aploksnē, kas minēta 4. punktā?Jā, devīzes atšifrējums (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma) ir jāievieto aploksnē, kas slēgtā veidā ir jāpievieno iepakojumā ar Metu konkursa grafisko daļu 
  26.Lūdzu, apstipriniet, ka 1. kārtai vairs nekādi citi dokumenti nav jāiesniedz.Konkursa 1. kārtā jāiesniedz sekojoša informācija/dokumenti: Grafiskais materiāls uz  max 9 (deviņām) A 1 formāta planšetēm,Skaidrojošais apraksts,Datu nesējs ar grafisko materiālu un skaidrojošo aprakstu .jpg un pdf formātā,Slēgta aploksne ar devīzes atšifrējumu (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma)
  27.Vai Rīgas Filharmonijas celtniecībai ir nodrošināts finansējums? RĪGAS FILHARMONIJAS būvniecība ir iekļauta Latvijas valdības – Ministru kabineta deklarācijā un rīcības plānā. Objekta realizācijai orientējoši plānotais finansējuma apjoms 70 (septiņdesmit) milj.eiro bez pvn, pieļaujot projekta realizācijas cenas svārstības, atbilstoši aktuālajām būvniecības cenas izmaksām.
  28.Cik dalībnieku ir reģistrējušies?Pasūtītājs nesniedz šādu informāciju.  
  29.Vai nolikuma 3.6. punktā minētā maksimālā līguma summa ir piešķirta visai projektētāju komandai vai tikai metu konkursa priekšlikuma vadošajam izstrādātājam?Maksimālā līguma summa, ko Pasūtītājs ir paredzējis Rīgas filharmonijas projektēšanai un autoruzraudzībai (neieskaitot būvuzraudzības izmaksas), ir EUR 3 511 209,00 (trīs miljoni pieci simti vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro, 00 centi) bez PVN, kas ir paredzēta visai objekta projektēšanai, visai projektētāju komandai.
  30.Kas ir par pamatu galvenās zāles izmēram – 1300 sēdvietām, un kāpēc tika noraidīts priekšlikums par galvenās zāles pielāgošanu Kongresu namā?Skatītāju vietu skaits izriet no Kultūras ministrijas veiktās socioloģiskās izpētes datiem. Kongresu nama esošās lielās zāles tilpums neatbilst koncertzāles akustiskajām prasībām, kā arī skatuves un aizskatuves gabarīti nenodrošina pietiekamu vietu simfoniskajam orķestrim.
  31.Kāds ir pamatojums atvēlētajam budžetam 70 miljonu eiro apmērā? Vai tas ir balstīts uz citu koncertzāļu piemēru un to izmaksu salīdzinošo izvērtēšanu?Budžeta aprēķina pamatā ir salīdzinošās kultūras būvju realizācijas vidējās kvadrātmetra izmaksas uz konkursa izsludināšanas brīdi
32.Vai ir kādi esošo ēku fasāžu rasējumi?Lūdzu skatīt fasāžu dwg failu šādā saitē: Fasazu_uzmerijumi_DWG_Elevation_drawings_DWG
  33.Vai ir noteikts reģistrācijas termiņš un vai reģistrācija ir dalības priekšnoteikums? Ja jā, vai mums reģistrācijai jāizmanto mūsu oficiālā e-pasta adrese vai jāizveido anonīma e-pasta adresei?Reģistrācija konkursam nav obligāts priekšnoteikums un tai nav noteikts ierobežojums. Reģistrācija nodrošina automātisku konkursa dokumentācijas digitālās saites saņemšanu. Anonīma epasta adrese ir jāizveido tiem, kas iesniedz metu konkursa 1. kārtā.
  34.Vai pareizi saprotam, ka konkursa 1. kārtai ir jāiesniedz: visi meta materiāli, kas jāiesniedz konkursa organizatoram, ir šādi: 1. Viens skaidrojošā apraksta eksemplārs; 2. A1 formāta planšetes (ne vairāk kā 9); 3. 2. pielikums (parakstīts aizzīmogotā aploksnē); 4. USB atmiņas karte ar visiem materiāliem digitālā formātā. Adrese ir: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050. Visus materiālus digitālā formātā ir jānosūta pa-pastu. E-pasta adrese ir: RF@metukonkurss.lv  Konkursa 1. kārtā jāiesniedz sekojoša informācija/dokumenti: Grafiskais materiāls un  max 9 (deviņām) A 1 formāta planšetēm,Skaidrojošais apraksts,Datu nesējs ar grafisko materiālu un skaidrojošo aprakstu .jpg un pdf formātā,Slēgta aploksne ar devīzes atšifrējumu (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma). Visa augšminētā informācija vienā iepakojumā ir jāiesniedz līdz 2023. gada 10. maija plkst. 17:00 Latvijas Arhitektu savienībā, Rīgā, Torņa ielā 11 (skat. Nolikuma 2.8.1. punktu).
35.Vai skaidrojošā apraksta eksemplāram ir jābūt A4 vai A3 formātā?1. konkursa kārtā pēc Konkursa dalībnieka izvēles
  36.“Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Ja mets ir iesniegts latviešu valodā, tad paskaidrojuma rakstam un tekstiem planšetēs ir jābūt latviešu un angļu valodā.”   Ja visi dokumenti (paskaidrojuma raksts un planšetes) ir angļu valodā, tad paskaidrojuma raksts latviešu valodā ir lieks?    Ja dokumenti tiek iesniegti angļu valodā, latviešu valodas tulkojums nav nepieciešams (skat. Nolikuma 6.5. punktu).
  37.Mēs saprotam, ka devīzei ir jāsastāv no burtiem un cipariem, bet kādi ir līdzekļi, kas ietver informāciju par autoru?   Un vai varat palīdzēt izskaidrot, kāda ir atšķirība starp atšifrēto devīzi un atklāto devīzi?     Un kas ir identifikācijas numurs, kas šeit minēts?  Devīze jāveido pēc autora ieskatiem – kā burtu un ciparu kombinācija, kas raksturos Jūsu iesniegto darbu līdz konkursa norises beigām un tiks publicēta konkursa rezultātu apkopojumā.   Devīzes atšifrējums (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma) ir jāievieto aploksnē, kas slēgtā veidā ir jāpievieno iepakojumā ar Metu konkursa grafisko daļu.   Konkursa mets ir jāiesniedz iepakojumā, uz kura norādīts konkursa nosaukums un identifikācijas numurs “Rīgas filharmonija”, ID. Nr. RDĪD 2023/5
  38.Vai planšetēs var būt vairāk zīmējumu, lai attēlotu dizaina koncepciju (neatkarīgi no vizualizācijām no citiem skatu punktiem vai funkcionālajām shēmām, griezumiem utt.)?Konkursa grafiskās informācijas noformējums ir katra Konkursa dalībnieka ziņā. Papildinformāciju, kas pārsniedz A1 planšetu maksimālo skaitu, var izvietot skaidrojošajā aprakstā
  39.Vai planšetēs vai skaidrojošajā aprakstā var būt ar roku zīmēta skice?  Jā, var
  40.Vai varat sīkāk izskaidrot šo sadaļu? “4. Ja Žūrijas komisija nevienu Metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu var nepiešķirt. Žūrijai, nepiešķirot pirmo vietu, ir tiesības lemt par otrās un/vai trešās vietas Meta turpmāko izmantošanu.”Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība“ 211. punktā citastarp noteikts: “Ja žūrijas komisija nevienu metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu nepiešķir”. 2./3. vieta ar attiecīgām korekcijām varētu tikt izstrādāta
  41.Vai Indijā licencēti arhitekti ir tiesīgi piedalīties? Ja NĒ, vai mums ir jāizveido komanda, ko vada ES vai EEZ valstī licencēts arhitekts?Metu konkurss ir atklāts, kurā var piedalīties jebkurš sertificēts arhitekts. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arhitekta profesija Latvijā ietilpst reglamentēto profesiju skaitā, un, lai sniegtu arhitekta pakalpojumus Latvijā, ir nepieciešama kvalifikācijas atzīšana. Minēto jomu Latvijā regulē likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” LV: https://likumi.lv/ta/id/26021-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu   kura II nodaļā norādītas prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās arhitektūras un būvniecības jomā.   Ārvalstu arhitektam jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai speciālista reģistrācijas valstī, un gadījumā, ja ar uzvarējušo Konkursa dalībnieku tiks slēgts iepirkuma līgums, attiecīgajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).
  42.Vai izdrukātās planšetes ar pamatnēm ir jānosūta uz organizatoru biroju Rīgā?  Konkursā ir jāiesniedz izdrukas uz A 1 formāta planšetēm
43.Vai konkursa 1. kārtā pietiek, ja planšetes tiek iesniegtas tikai digitālā veidā?Nē, nav pietiekami
  44.Jautājumi par nolikuma dokumentiem: – Failā ar nosaukumu “5. Plānošanas materiāls/ Ēkas kadastrālā uzmērīšana” ir .dwg faili, bet katras esošās telpas nosaukums/funkcija nav minēta. Vai ir iespējams uzzināt katras telpas funkciju angļu valodā?   – Visa SIA “NAMS” veiktā priekšizpēte (plāni) nav tulkota un ir grūti saprast, kādu tieši jauno funkcionalitāti SIA “NAMS” bija paredzējis. Vai ir iespējams iztulkot katras telpas nosaukumu un funkciju angļu valodā?       – Vai ir iespējams redzēt kādus interjera fotoattēlus no piebūves daļas, kas celta ap 1999.-2000. gadu?   – Nolikumā ir daži esošās ēkas attēli ar skaistu, milzīgu piekārtu stikla lustru telpas vidū. Bet konkrētajos, detalizētajos fotoattēlos lustra ir pazudusi. Kur tā ir?   – Nav atrodami nekādi pagrabstāva autostāvvietas plāni un griezumi. Vai ir iespējams tos saņemt .dwg failos?   – Vai varat norādīt, kādi ir mērķi attiecībā uz pagrabstāva autostāvvietu saistībā ar jauno filharmoniju: 1) nepieciešamo autostāvvietu skaits; 2) autobusu stāvvietu skaits (ja nepieciešams pagrabstāvā); 3) motociklu stāvvietu skaits un 4) velosipēdu stāvvietu skaits.    – telpu nosaukumu tulkojumu lūdzu skatīt šādā saitē: Kadastrala_uzmerisanas_lieta_Cadastral_survey                 -telpu specifikācijas tulkojumu angļu valodā lūdzu skatīt šādā saitē: Kadastrala_uzmerisanas_lieta_Cadastral_survey Konkursa dalībniekiem jāsaprot, ka SIA NAMS ir veicis tikai pārbaudi, vai koncertzāles telpu programma konceptuāli var vai nevar ierakstīties konkrētajā Kongresu nama būvapjomā un novietnē. RĪGAS FILHARMONIJAS telpu programma ir aktualizēta un pilnībā nesakrīt ar telpu programmu, kas izmantota ēkas piemērotības analīzei.   –  Kongresu nama interjera attēlus lūdzu skatīt mapē 1_2_INT_PHOTO, attiecībā uz jauno būvapjomu nav izvirzītas prasības ēkas apjoma saglabāšanai, ir jāveido jauns, funkcionāli nepieciešamais būvapjoms   –  Lielā Kongresu nama lustra ir demontēta un iepakotā veidā joprojām atrodas Kongresu namā         – Lūdzu skatīt dwg rasējumus un inventarizācijas lietu šādā saitē: Pazemes_autostavvieta_Basement_parking       Stāvvietu apjoms atkarīgs no transporta plūsmas organizācijas.   Esošās pazemes autostāvvietas jāparedz pārbūvēt atbilstoši jaunajam RĪGAS FILHARMONIJAS kompleksam, organizējot atbilstošu piebraukšanu, tiešu ieeju vestibilā (skatīt telpu programmas pozīciju A2), dienesta ieeju (skatīt telpu programmas pozīciju G10) , kā arī izejas uz zemes līmenī esošo publisko ārtelpu. Saskaņā ar telpu programmas pozīcijām G18 un G19: – autostāvietā plānots novietot 50-60 koncertzāles darbinieku un uzņēmuma auto, – virszemē piegādes zonas tuvumā jāplāno Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio ieraksta/tiešraides transporta līdzekļu novietni (PTS – 2 fūres no LTV + vieglie furgoni dežūrgatavībā; no Latvijas Radio 2 vieglie furgoni – tiešraides un ieraksta studija). – dienesta ieejas tuvumā jāparedz VIP, kā arī mākslinieku autobusu un koncertzāles operatora transporta piebraukšanas vieta. (2 pasažieru autobusi, 4 vieglie furgoni)   Primāri autostāvvietas jānodrošina darbiniekiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  45.Jautājumi par apbūves noteikumiem: – Vai varētu uzzināt uz ēkas plānotās piebūves maksimālo augstumu, kas, iespējams, ir noteikts apbūves noteikumos centra rajonam un/vai Rīgas pilsētai?     – Vai varētu uzzināt arī maksimālos ierobežojumus plānotajai piebūvei ziemeļos, austrumos, rietumos un dienvidos? Vai tie ir tikai 25 metri, kas ir jāatstāj starp fasādēm un ministrijas ēku, jo izskatās, ka citi ierobežojumi nav minēti?   – Saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem, vai “mūsu zemes gabala robežas” ir tādas pašas kā “konkursa objekta robeža”?    Lūdzu skatīt atbildi uz 16. jautājumu.                 -25 m ir aizsargjosla, kas nenosaka attālumu līdz jaunbūvei. Attālumu starp ēkām jāveido saskaņā ar būvnormatīvu LBN 201-15.               -zemesgabala ar kadastra numuru 01000100121 robežās
  46.Jautājumi par funkcionālajiem aspektiem: – Vai nolikumā minētās 13000 sēdvietas ietver ērģeļu balkonu aiz skatuves?   – Mēs saņēmām priekšizpētes analīzi, kas veltīta Lielajai un Mazajai zālei, bet kā saprast, kurai ir prioritāte? Šķiet, ka šīm zālēm nav hierarhijas.   – Kas attiecas uz izejām uz pagrabstāva autostāvvietu, šķiet, ka vairākos dokumentus ir pretrunas: vienā dokumentā (galvenajā nolikumā) izeja uz Kr. Valdemāra ielu ir minēta tikai kā “rezerves izeja”, bet citos dokumentos tā minēta kā ieeja. Vai varat precizēt?     – Nolikuma 68. lappusē ir minētas 3 zāles: Lielā zāle, Mazā zāle un multifunkcionālā halle, bet 1. pielikumā (telpu programmā) multifunkcionālā zāle nav minēta. Kāpēc? Vai varat sniegt tādu pašu detalizētu informāciju, (specifikācijas un platības) par šo zāli?    – 1300 vietas ir skatītāju vietas Lielajā zālē. Uz skatuves ir japaredz 3 – 4 rindas korim un vieta ērģelēm.   -Konkursa piedāvājumā ir jāparedz Lielā un Mazā zāle, abām ir augsta prioritāte, atšķirība ir tikai skatītāju skaita un būvtilpuma ziņā       -uz K. Valdemāra ielas pusi ir izvietota viena izeja (piramīda). Sākotnējā izbrauktuve no apakšzemes stāvietas uz K. Valdemāra ielu ir slēgta. Vienīgā iebrauktuve/izbrauktuve apakžemes stāvvietā ir no Kalpaka bulvāra. Lūdzu skatīt pievienoto inventarizācijas plānu un autostāvvietas dwg rasējumu šādā saitē: Pazemes_autostavvieta_Basement_parking           Telpu programmā, pozīcijā A 4, ir daudzfunkcionāla telpa 200 m², kas paredzēta mūziķu meistarklasēm, lektorijiem, preses konferencēm, utt.
  47.Attiecībā uz pieejamo .DWG attēlu: Mape_ pielikums_7-5_plānošanas_materiāls, vai ir iespējams dabūt arī fasādes zīmējumu .dwg formātā? Tas būtu ļoti noderīgs un svarīgs, lai varētu izveidot esošās ēkas modeli, bet punktu mākoņa modelēšanas precizitāte ir nepietiekama.  Augstākas izšķirspējas punktu mākoni lūdzu skatīt sekojošajā saitē: Punktu_makonis_Cloud_modeling  

Publicēts 29.03.2023

N.P.K.  
  1.Vai norādītā summa EUR 3 511 209,00 attiecas tika uz arhitektūru? Vai tā ietver arī citas projektēšanas sadaļas, piemēram, inženiertehnisko sadaļu, mobilitātes plānošanu, akustiku, apgaismojumu utt.?Maksimālā līguma summa, ko Pasūtītājs ir paredzējis Rīgas filharmonijas projektēšanai un autoruzraudzībai (neieskaitot būvuzraudzības izmaksas), ir EUR 3 511 209,00 (trīs miljoni pieci simti vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro, 00 centi) bez PVN, kas ir paredzēta visai objekta projektēšanai, visai projektētāju komandai.
  2.Vai ir iespējams saņemt pārējos pielikumus (tiešsaistē esmu atradis tikai 1. pielikumu, kas iekļauts nolikumā, un 7. pielikumu, pie kura ir lejupielādes saite). Nav atrodami 2., 3., 4., 5., 6., 8. un 9. pielikumi.Metu konkursa dokumentācija ar visiem pielikumiem ir pieejama šajās saitēs:
 
1.       https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94657 (skatīt sadaļā “Dokumenti “aktuālie””)
2.       Saite uz visu konkursa dokumentāciju latviešu valodā:
 https://riga.sharepoint.com/:f:/s/ID_iepirkumu_dok/Eh9eeLLSXvlHumbMAdH65EgB-uKD61xUqZvXnpdPA1sOcA?e=1EUV56
3.       Saite uz visu konkursa dokumentāciju angļu valodā:
https://riga.sharepoint.com/:f:/s/ID_iepirkumu_dok/Eut1uEIBKLFIiAsJ8ZIw3ucBBGJgBC97RSLPMgbT_CMauA?e=4fsL3c
  3.Vai ir kādas vadlīnijas, pēc kurām ir aprēķinātas būvniecības izmaksas? Vai ir kāds instruments, ar kuru pārbaudīt, vai aprēķins ir reāls? Objekta realizācijai orientējoši plānotais finansējuma apjoms 70 (septiņdesmit) milj.eiro bez pvn, pieļaujot projekta realizācijas cenas svārstības, atbilstoši aktuālajām būvniecības cenas izmaksām.
  4.Vai ir detalizēts tālāk norādīto pakalpojumu apjoms? Nolikumā ir tikai norādīta maksimālā līguma summa, t.i., EUR 3 511 209, lai segtu projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas, bet nav sīkāka apraksta (paredzamais ilgums, projekta stadijas).Būvprojekta saturu lūdzu skatīt vēstules 1.pielikumā.
Pretendentam konkursa 2. kārtā  ir jāiesniedz orientējošais BP izstrādes laiks bez ekspertīzes. Pasūtītājs veic plānošanu un sagaida, ka projektēšanas darbi tiks veikti ne ilgāk kā 18 kalendāros mēnešus.
  5.Jautājums ir par “reģistrāciju” – vai konkursā jāreģistrējas ikvienam, kurš plāno piedalīties?Nē, reģistrācija nav nepieciešama.
  6.Ēkas augstumu atļauts mainīt. Kāds ir ēkas maksimālā augstuma ierobežojums pēc renovācijas?Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NMKP) norāda, ka ne Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, ne arī Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” nenosaka jaunbūvju, kā arī pārbūvējamu ēku maksimālo pieļaujamo augstumu metros.
Minētie normatīvie akti kā prasību izvirza jaunbūves vai pārbūvējamas ēkas iekļaušanos pilsētvidē, formas, mēroga un lietoto materiālu aspektā.
 
NKMP norāda, ka šajā konkrētajā gadījumā, nacionāli nozīmīgai kultūras būvei, kas tiek radīta plašas sabiedrības interesēs, būtu pieļaujams augstuma palielinājums, ja tas izriet no funkcionālās loģikas, kā arī negatīvi neietekmē vēsturisko pilsētvidi no raksturīgiem skatupunktiem. Līdz ar to šajā gadījumā maksimālā augstuma noteikšana metros nav mērķtiecīga, bet uzmanība jāpievērš tam, kā ēka pēc pārbūves iekļausies vēsturiskajā pilsētvidē. Jāievēro Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO pasaules mantojuma vietas visu vērtību kopuma saglabāšanas prasības. Apbūves augstuma ierobežojumi metros noteikti teritorijas plānojumā, kuru kontroli nodrošina pašvaldības atbildīgie dienesti.
  7.Vai ir kādas prasības anonīmajām devīzēm (skaits, rakstzīmju veidi u.c.)Devīze jāveido pēc autora ieskatiem – kā burtu un ciparu kombinācija, kas raksturos Jūsu iesniegto darbu līdz konkursa norises beigām un tiks publicēta konkursa rezultātu apkopojumā.
  8.Jautājums par meta piedāvājuma noformējumu 1. konkursa kārtai: Mēs saprotam, ka piedāvājums iekļauj 9 A-1 izmēra grafiskos materiālus. Vai ir jāiesniedz vēl kādas sadaļas? Mūs mulsina šāda informācija: Dokuments ar nosaukumu “Rīgas-Filharmonija-Konkursa-nolikums-un-Projektēšanas programma_sm”. Tajā ir divas sadaļas  – 6. un 7. sadaļa – ar vienādu nosaukumu:  META PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 2. KONKURSA KĀRTĀ”. Vai varat to izskaidrot?Konkursa 1. kārtā jāiesniedz sekojoša informācija/dokumenti:
–             Grafiskais materiāls un  max 9 (deviņām) A 1 formāta planšetēm,
–             Skaidrojošais apraksts,
–             Datu nesējs ar grafisko materiālu un skaidrojošo aprakstu .jpg un pdf formātā,
–             Slēgta aploksne ar devīzes atšifrējumu (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma).
Visa augšminētā informācija vienā iepakojumā ir jāiesniedz līdz 2023. gada 10. maija plkst. 17:00 Latvijas Arhitektu savienībā, Rīgā, Torņa ielā 11 (skat. Nolikuma 2.8.1. punktu).
  9.Jautājums par telpu programmu: G18 – autostāvvieta darbinieku un citām automašīnām. Vai G18 var atrasties pazemes autostāvvietā (Kronvalda parka koplietošanas autostāvvietā) vai arī tai ir jāatrodas ēkas pagrabstāvā.Autostāvvietas var atrasties Kronvalda parka koplietošanas stāvvietā
  10.Jautājums par telpu programmu: H1 – pazemes autostāvvieta. Cik saprotams, mēs varam piedāvāt jaunas ieejas vestibilā un dienesta ieeju, kā arī izejas publiskās ārtelpas zemes līmenī. Dokumentā arī norādīts, ka pazemes autostāvvieta ir “jāpārbūvē”. Vai mēs varam piedāvāt jaunas robežas?
Jā, tas ir pat vēlams piedāvāt optimizētu autostāvvietas un piegādes transporta plūsmas risinājumu.
  11.Nolikuma 9.4.2.1. punktā un projektēšanas programmā norādīts, ka ir jābūt pieredzei vismaz viena sabiedriski nozīmīga objekta ar kopējo platību vismaz 7000 m² būvprojekta izstrādē kā būvprojekta izstrādātājam. Mēs uzskatām, ka atbilstam šai prasībai, jo esam projektējuši divas universitātes ēkas, vienīgais jautājums ir par to, vai tās tiek uzskatītas par sabiedriski nozīmīgām ēkām. Vai jūs varētu to apstiprināt?Universitātes ēka ar publiskām funkcijām kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts.
  12.Mums ir vēl viens jautājums par tiesībām piedalīties 2. kārtā. Dalībnieku vidējam minimālajam apgrozījumam pēdējo 3 gadu laikā ir jābūt EUR 200 000. Mums ir jautājums, vai tādā gadījumā, ja mēs piedalāmies kopā ar citu uzņēmumu, šo summu varētu veidot abu uzņēmumu apgrozījums?Ja Jūs piedalāties kā piegādātāju apvienība, tad vidējam šīs Piegādātāju apvienības gada apgrozījumam jābūt EUR 200 000.
  13.Kāda veida smagiem transportlīdzekļiem/kravas automašīnām iekraušanas/izkraušanas vieta ir paredzēta?Virszemē piegādes zonas tuvumā plānot Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio ieraksta/tiešraides transporta līdzekļu novietni (PTS – 2 fūres no LTV + vieglie furgoni dežūrgatavībā; no Latvijas Radio 2 vieglie furgoni – tiešraides un ieraksta studija). Dienesta ieejas tuvumā paredzēt VIP, kā arī mākslinieku autobusu un koncertzāles operatora transportam piebraukšana vietu. (2 pasažieru autobusi, 4 vieglie furgoni)
  14.Ko “Koku novērtējumā” nozīmē “valsts nozīmes koka aizsargjoslas” violetais rādiuss? Cik lielā mērā tas ietekmē teritorijas priekšlikumu?RVC zonā kokus ciršanai ir izņēmuma raksturs. Ja projekta risinājumu dēļ tas ir nepieciešams, projekta autoram/-iem skaidrojošajā aprakstā jāpamato koku izciršanas nepieciešamība.  
Violetais rādiuss nozīmē izcilu koku, kas atbilst valsts, vietējas nozīmes dižkokam un ir ainaviski vērtīgs koks. Dižkoki un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) tiek uzskatīti par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
  15.Kā ir aprēķināta autostāvvietas platība (11 041m2) 1. pielikuma H sadaļā
(telpu programmā), un vai tā ir mērķa platība, kas nozīmē, ka ir jāpalielina autostāvvieta?
11 041 m² ir kopējā Rīgas Filarmonijas telpu lietderīga platība. Autostāvvietas ir jāprojekte pēc individuāla aprēķina.
  16.Saistībā ar LNSO mēģinājumu telpu, ko nozīmē “Jānodrošina skatuves segmentācija 3 līmeņos”?Līmeņus var nodrošināt ar podestiem
  17.Ja mans uzņēmums uzvar pirmajā kārtā, vai tas nozīmē, ka tam ir tiesības piedalīties otrajā kārtā?Konkurss ir atklāts un 1. kārtā var piedalīties jebkurš arhitektu uzņēmums. Konkursa 2. kārtā ir jāizpilda nolikuma minētās prasības.
  18.Lai garantētu dalībnieka anonimitāti, vai pietiks ar to, ka piedāvājums tiek nosūtīts ar kurjeru, norādot neīstu sūtītāju (piemēram, Mikipele).Konkursa pieteikumus saņems atbildīgais sekretārs, kas nodrošina darbu anonimitāti
  19.Kā liecina dokuments 5_5_PROGRAMMAS_IEKĻAUŠANĀS_IZVĒRTĒJUMS, iespējamā jaunā ēkas piebūve (zilais svītrojums) nesasniedz maksimālo augstumu (24 m), kāds ir maksimālais pieļaujamais apjoms, paplašinot ēku?Lūdzu skatīt atbildi uz 6. jautājumu
  20.Vai ir kāds attēls, kur redzamas apbūves līnijas? Cik lielā mērā mēs varam pievienot platību ārpus esošās ēkas kontūrām?Objekta novietne ir ļoti sarežģīta – UNESCO pasaules mantojuma vieta un parka teritorija, kurā jauna apbūve ir pieļaujama esošā apjoma ietvaros. Jāņem vērā arī esošās būves kultūrvēsturiskais novērtējums. Tomēr ļoti precīza turēšanās pie jau apbūvētās teritorijas nav pašmērķis. Būtiskākais ir panākt risinājumu, kas nodrošina ēkas jauno funkciju, kā arī nodrošina veiksmīgu iekļaušanos vēsturiskajā pilsētvidē. Jaunus apjomus jācenšas izvietot pēc iespējas mazāk iejaucoties parka ainavas telpā.
  21.Attiecībā uz 3 nepieciešamajām vizualizācijām, skatu punkti ir labi definēti un norādīti mapē 7_1_1_fotomontaza_1-karta, kurā ir arī katras kameras ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Cik lielā mērā mēs varam radoši izpausties, mainot skatu leņķi katrā skatu punktā?
Vai arī vizualizācijām ir jābūt identiskām? Šeit mēs domājam par tādiem parametriem kā attēla proporcijas, kadra izmērs, asuma dziļums, diennakts laiks un laikapstākļi utt.
Attiecībā uz 3 prasītajām vizualizācijām, ieteicams saglabāt kameras ģeogrāfisko atrašanās vietu, papildus varat piedāvāt vizualizācijas no citiem rakursiem, dažādos diennnakts laikos un cita veida radošu pieeju
  22.Lūdzu, precizējiet, vai summa 3,5 miljoni eiro attiecas tikai uz arhitektūru vai visu projektēšanas komandu.Maksimālā līguma summa, ko Pasūtītājs ir paredzējis Rīgas filharmonijas projektēšanai un autoruzraudzībai (neieskaitot būvuzraudzības izmaksas), ir EUR 3 511 209,00 (trīs miljoni pieci simti vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro, 00 centi) bez PVN, kas ir paredzēta visai objekta projektēšanai, visai projektētāju komandai.
  23.  Lūdzu apstiprināt, ka lielāks kā 7000m2 projektēts un saskaņots sākumskolas būvprojekts kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts (publiska ēka ar kopējā platību vismaz 7000m2)Sākumskolas būvprojekts ar kopējo platību lielāku par 7 000 m² kvalificējas kā pēc apjoma līdzīgs sabiedriski nozīmīgs objekts.
  24.Mēs izmantosim kurjeru, lai iesniegtu savu piedāvājumu.
Vai varat, lūdzu, sniegt precīzāku informāciju, ko nodot kurjeram:
Adrese: Rīga, Torņa iela 11 (kā mēs saprotam)
Saņēmēji: Latvijas Arhitektu savienība (kā mēs saprotam)
Pasta indekss: lūdzu, norādiet.
Tālruņa numurs: lūdzu, norādiet.
Latvijas Arhitektu savienība,
Torņa iela 11, Rīga,
LV 1050,
Latvija/Latvia
Telefons +371 29480702
  25.Attiecībā uz mapi 7_fotomontāža.
Vai mums jāizmanto visi 4 skatu punkti, kas norādīt 7_1, lai iesniegtu priekšlikumu, vai mēs varam vienkārši izvēlēties dažus no tiem?
Vai mēs varam izvēlēties vairāk vai citas skatu perspektīvas, ko parādīt, līdzīgi kā fotoattēlos 7_2, vai citas skatu perspektīvas, kas nav norādītas mapēs?
Prasītie fotomontāžas/ vizualizāciju rakursi ir jāiesniedz saskaņā ar prasītajiem skatu punktiem, papildus varat piedāvāt vizualizācijas/fotomontāžas no citiem rakursiem, dažādos diennnakts laikos un cita veida radošu pieeju
  26.Vai mēs pareizi saprotam, ka saskaņā ar konkursa nolikuma 9.5. punktu konkursa dalībnieks var paļauties uz citas
personas/uzņēmuma/organizācijas pieredzi, lai izpildītu 9.3.2., 9.4.1., 9.4.2. punkta prasības, taču nav nepieciešamas
iekļaut šo personu/uzņēmumu/organizāciju konkursa dalībnieka vai personu apvienības sastāvā, tikai jāsaņem apstiprinājums no attiecīgās personas/uzņēmuma/organizācijas?
Publisko iepirkumu likums ļauj pretendentam balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību (pretendenta un citu subjektu) tiesiskā rakstura (attiecīgi Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotā daļa un 46. panta piektā daļa). Taču, pretendentam baltoties uz citas personas spējam, tieši pretendents ir tas, kas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie līdzekļi (Publisko iepirkumu likums nenosaka konkrētus dokumentus, ar kuriem var tikt pierādīts tiesisko attiecību veids par resursu nodošanu). Jāņem vērā, ka attiecībā uz izglītības un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās pieredzes kritērijiem ir noteikts, ka šāda paļaušanās ir pieļaujama tikai tad, ja attiecīgais subjekts veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem šīs spējas ir nepieciešamas (Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtā daļa).
  27.Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par šo VIP ceļu? Vai ir nepieciešama atsevišķa VIP ieeja, lai viesus novirzītu uz VIP telpu?Dienesta ieejas tuvumā jāparedz VIP transporta piebraukšanas vietas, ka arī jāparedz tiešu vieglā autotransporta piebraukšanu pie RĪGAS FILHARMONIJAS ieejas, gadījumos, kad tas ir nepieciešams īpašiem VIP pasākumiem.
VIP vietas jāaredz ar nošķiramu izeju uz aizskatuvi atbilstoši VIP ceļam.
No `green room` nodalāma telpa, kas izmantojama gan VIP, gan arī `after party` vajadzībām ar nelielu palīgtelpu. Telpa atrodas ceļā starp dienesta ieeju un VIP vietām Lielajā zālē.
Zālē ir jāparedz VIP vietas ar nošķiramu izeju uz aizskatuvi atbilstoši VIP ceļam
  28.Kas attiecas uz pazemes autostāvvietu, kur var atrast šo pozīciju G10? Vai jūs varētu atsūtīt tiešu saiti uz šo failu?Skatīt failus:
Pazemes_autostavvieta_Basement_parking
3.1._Topografija_Topography
5.3._ekas_kadastralas_uzmerisanas_lieta_cadastral_surey_of_the_building
  29.Attiecībā uz pazemes autostāvvietu. Vai tās pielāgošana programmai ietver tās pilnīgu rekonstrukciju (līmeņu pievienošana, nojaukšana, paplašināšana…) vai arī ir paredzēta tikai esošās autostāvvietas iekšējā pārplānošana?Ja pretendenta ieskatā tas ir nepieciešams, var piedāvāt autostāvvietas pilnīgu vai daļēju pārbūvi.
  30.Attiecībā uz telpu programmu. Tiek minēts, ka C12/C13 ir skatuves līmenī, bet attiecībā pret kuru zāli – LIELO ZĀLI vai MAZO ZĀLI?  
Kā ar C14/C15?
Pamatnosacījums ir, ka Lielās un Mazās zāles skatuves atrodas uz viena līmeņa atzīmes.
C12/C13 attiecas uz Lielo zāli
C14/C15 vēlams izvietot iespējami tuvu izejai uz skatuvi. Šīs telpas ir domātas sadarbības projektu viesmāksliniekiem un jānodrošina blakus attiecīgo rezidentu mēģinājumu telpām
  31.Vai attiecībā uz zāli (Lielo zāli) ir kādi ierobežojumi saistībā ar tās formu? (kvadrātveida zāle, skatītāju rindas izvietotas apkārt skatuvei u.tml.)Ieteicamā forma ir “shoebox”.  Lietotājs ir definējis skatuves platumu un dziļumu, savukārt, uz skatuves izvietojamo pacēlāju platības un izvietojums zāles augstumā izriet no griezumā atspoguļotās ērģeļu tehniskās telpas gabarīta un kopējās zālei nepieciešammās iekštelpas kubatūras. Konkursa dalībnieki var mainīt zāles sēdvietu izkārtojumu un ejas atbilstoši savai iecerei, tāpat krēslu rindas var būt arī ar rādiusu, ne tikai perpedikulāri  attiecībā pret zāles garenasi.
32.Atsaucoties uz sadaļu 2.2. Plānošanas dokumenti – Zemes izmantošanas noteikumi, mēs saprotam, ka jebkādām virszemes būvēm un paplašinājumiem ir jāatrodas dzeltenā regulējuma teritorijā. Vai tas ir vēl ir spēkā? Vai apstādījumu (parka) teritorijā var kaut ko būvēt, piemēram, pazemes autostāvvietas izbūves/ bruģētu laukumu? Ja jā, kādas prasības ir jāievēro virszemes/apakšzemes būvēm? Vai pastāv iespēja, ka plānošanas dokumenti varētu tikt mainīti/pielāgoti atbilstoši konkursa rezultātiem? Vai arī šāda iespēja ir apšaubāma?Esošās ēkas kontūras saglabāšana nav pašmērķis. Ja ēku ir atļauts pārbūvēt jaunai funkcijai un ir paredzēts nojaukt vēlāku laiku nevērtīgu piebūvi, tad tikai loģiski ir orientēties uz jaunu būvapjoma ārējo kontūru. Arhitekta meistarība ir atrast veiksmīgāko risinājumu, kurš gan saglabā modernisma kaika būves vērtības, gan respektē parka vērtības un rada jaunu pievienotu vērtību, kas izpaužas mūsdienu arhitektūras kvalitātē. Gala rezultātam jābūt tādam, kas iekļaujas vēsturiskajā pilsētvidē un kas nodrošina jaunu ēkas lietojumu ilgtermiņā.
  33.Vai Jūs varētu sīkāk precizēt nepieciešamo minimālo aizsargjoslas platumu ap valsts aizsardzības objektiem. Vai šī prasība ir pilnībā piemērojama visos gadījumos? Ja skaitam 25 metrus no ministrijas ēkas ārējās robežas, tad sanāk, ka esošā stikla piebūve daļēji atrodas šajā aizsargjoslā. Vai tas nozīmē, ka pārbūves (stikla piebūves nojaukšanas) gadījumā mums būtu jāatkāpjas vēl vairāk atpakaļ, lai izpildītu šo prasību par 25 m?Aizsargjoslas platumu nosaka likums. Aizsargjoslā var veikt darbības un būvniecību šo risinājumu saskaņojot ar aizsargjoslas īpašnieku- šajā gadījumā ĀM.
  34.Runājot par projekta risinājumiem publiskajai ārtelpai, vai esošās piramīdveida būves, kas nosedz ieejas pazemes autostāvvietā, var nojaukt un nomainīt? Vai arī projektēšanas priekšlikumā tās jāsaglabā?Publiskajā ārtelpā piramīdveida būves var nomainīt, vēlams radīt jaunu publisko ārtelpu, piemērotu jaunajai funkcijai – RĪGAS FILHARMONIJAI.
35.Attiecībā uz projekta risinājumiem publiskajai ārtelpai (laukumam), vai ir iespējams palielināt un paplašināt zaļo augsnes virskārtas segumu virs pazemes autostāvvietas, nomainot lielāko daļu esošā necaurlaidīgā seguma?Jā, tas ir iespējams.
  36.Attiecībā uz paskaidrojošo rakstu, vai tam saturiski būtu jāatbilst konkursa nolikumā aprakstītajam trīs punktu sadalījumam (“1. arhitektoniski telpiskā risinājuma un funkcionālā zonējuma koncepcija; 2. esošās būvsubstances daļu – interjera/eksterjera laikmeta liecības – saglabāšanas un interpretācijas koncepcija; 3. tehniskie rādītāji, saskaņā ar 8. pielikuma tabulu”) vai to var brīvi sacerēt, atbilstoši dalībnieka vēlmēm un vajadzībām?Skaidrojošo aprakstu var rakstīt brīvi, pēc autora ieskatiem,  bet obligāti jānorāda ēkas tehniskie rādītāji, saskaņā ar 8. pielikuma tabulu un esošās būvsubstances daļu – interjera/eksterjera laikmeta liecības – saglabāšanas un interpretācijas koncepcija.
  37.69. lpp. (11.2.2)
Skatuves funkcionalitātes aprakstā Lielajā zālē ir atsauce uz “inventāra nogādāšanu zemskatuves līmenī”.
Tomēr funkcionālā plānojuma shēmā nav minēta neviena zemskatuves telpa. Arī citos punktos nav minēts, ka zāle tiktu izmantota operas iestudējumiem ar dekorācijām un inventāru.
Lūdzu, precizējiet šo prasību, ja tāda ir.
Lūdzu skatīt funkcionalās shēmas mapē 5_6_FUNKCIONALĀS_SHĒMAS
Funkcionālajā shēmā 5_6_9 un 5_6_10 – Lielās zāles skatuves zonas, zemskatuve tehniskā pagrīde un iekraušanas zona ir attēlota
Zemskatuves telpu grupa. Lietotājs vēlas nodrošināt ātru un netraucētu ‘mākslinieku kolektīvu un atbilstoši arī to instrumentu nomaiņu izrāžu starpbrīžu laikā. Zemskatuves telpu autori projektē  atbilstoši savam izvēlētajam skatuves apgādes redzējumam – iekraušana no zemes vai pazemes līmeņa.  Lietotājs nav pieprasījis LZ nodrošināt pilna apjoma operas uzvedumam nepieciešamās funkcijas, tai skaitā dekorāciju piegādi caur zemskatuves telpu
  38.69. lpp. (11.2.2), 78. lpp. (11.3.2)
Skatuves funkcionalitātes aprakstā Lielajā zālē ir aprakstīta orķestra bedre.
Taču citos punktos nav minēts, ka zāle tiktu izmantota operas iestudējumiem ar dekorācijām un inventāru.
Lūdzu, precizējiet, vai zālē ir paredzēta orķestra bedre, un norādiet tās paredzamo tilpumu.
Lūdzu skatītfunkcionalās shēmas mapē 5_6_FUNKCIONALĀS_SHĒMAS
Orķestra “bedres” nolaižamā grīda  RF kontekstā ir paredzēta iespējai 1) radīt papildus līmeni mūziķu izvietošanai koncerta laikā- to nolaižot zemāk par standarta skatuves līmeni. Nav paredzēts orķestra “bedres” izmantošana, to pilnībā iegremdējot 2.5-vai vairāk m dziļumā, kā tas tiek lietots operas uzvedumu gadījumā. 2) ātrai pirmo 5 zāles krēslu rindu pārvietošanai, 3) mūzikas instrumentu piegādei uz skatuves līmeni no zemskatuves telpas.
  39.Vai ir kādi kritēriji burtu vai ciparu skaitam devīzes veidošanai? Vai devīzei ir noteikts minimālais vai maksimālais garums? Vai arī tā ir brīva izvēle?Devīze jāveido pēc autora ieskatiem – kā burtu un ciparu kombinācija, kas raksturos Jūsu iesniegto darbu līdz konkursa norises beigām un tiks publicēta konkursa rezultātu apkopojumā.
  40.Pieņemot, ka programmas prasības – 1300 vietas llielajā zālē – istenošanai,  jāziedo daļa no Rīgas zaļās zonas un/vai esošās ēkas – kultūras mantojuma, ko projektēšanas programmas autori / pasūtītājs uzskata par prioritāru programmas realizēšanas nolūkā:
a) zaļās zonas saglabāšanu,
b) kultūras mantojuma saglabāšanu,
c) 1300 vietas zālē;
Skatītāju vietu skaits izriet no Kultūras ministrijas veiktās socioloģiskās izpētes datiem un konkursa piedāvājumā jādod saskaņā ar projektēšanas programmā prasīto.
Projekta autoram jācenšas saglabāt pēc iespējas vairāk no kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas oriģinālās substances, gan eksterjerā, gan arī interjeros. Tomēr lai nodrošinātu jauno funkciju un ērtu ēkas lietojumu, saprātīgi un pamatoti pārveidojumi ir pieļaujami.
  41.Ja tiek pieļauta vietu skaita lielajā zālē samazināšana, tad kāda ir kritiskā robeža – minimālais vietu skaits?Skatītāju vietu skaits izriet no Kultūras ministrijas veiktās socioloģiskās izpētes datiem un konkursa piedāvājumā  jādod saskaņā ar projektēšanas programmā prasīto.
  42.Vai par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti konkursa darbi – piedāvājumi, kuros  nav ievērota / mainīta daļa no programmas prasībām, piedāvājot pamatoti saprātīgāku risinājumu?Tehniskā komisija un žūrijas komisija vērtēs iesniegtos darbus atbilstoši nolikuma kritērijiem un projektēšanas programmas prasībām.
43.Vai visiem rezidentiem nepieciešama tieša piekļuve mēģinājumu telpām?Jā, jādod pēc iespējas kompakts un maksimāli racionāls funkcionālais priekšlikums.
  44.Vai ēkas konstrukcija var būt zemāk par ūdens gultnes līmeni?Ēkas konstrukcija var tikt veidota dziļāk par ūdens kanāla gultnes līmeni, bet nedrīkst būt kanāla 10 m aizsargjoslā

Papildus informējam, ka tiek labota tulkojuma kļūda metu konkursa Nolikuma 3. pielikumam angļu valodā “Konkursa dalībnieka pieteikuma forma dalībai Konkursā”.

Skatīt šeit:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94657 (skatīt sadaļā “Dokumenti “aktuālie””)https://riga.sharepoint.com/:f:/s/ID_iepirkumu_dok/Eut1uEIBKLFIiAsJ8ZIw3ucBBGJgBC97RSLPMgbT_CMauA?e=4fsL3c

Publicēts 02.05.2023

N.P.K.  
  1.Saskaņā ar telpu programmas D3 sadaļu: Latvijas Radio bigbendam un līdzīgi D4 sadaļā: Latvijas Radio korim vajadzīgo vīriešu un sieviešu dušu platība ir 9 m2, bet kabīņu skaits atšķiras, proti 8x vīriešiem un 3x sievietēm. Kas ir domāts: platība vai kabīņu skaits? (Lai ietilptu 8 dušas un būtu nepieciešamas lielākas vīriešiem)Ja jautājums ir par dušām, tad saskaņā ar telpu programmu:
D2/D3 Vīriesu dušas, 9 m²:
Kopēja priekštelpa 2100 x 2000 aprīkota ar vienlaidus leti, tajā integrētiem fēniem un apgaismotiem spoguļiem un 2 kabīnes 900 x 900, katra ar priekštelpu 1200 x 900, katrā dušas priekštelpā sols 600 x 450 mm.
D2/D3 Sieviešu dušas, 9m²:
Kopēja priekštelpa 2100 x 2000 aprīkota ar vienlaidus leti, tajā integrētiem fēniem un apgaismotiem spoguļiem un 2 kabīnes 900 x 900, katra ar priekštelpu 1200 x 900, katrā dušas priekštelpā sols 600 x 450 mm.
 
Ja jautājums ir par vīriešu un sieviešu wc, tad tās ir pēc aprēķina.
D4 attiecas uz Bērnu koncertu producēšanas daļu
  2.Atbilstoši Nolikumam ir nepieciešams nostiprināt stāvvietas pārsegumu. Vai ir iespējams pilnībā nojaukt visu stāvvietas pārsegumu un mainīt tā augstumu?Konkursa pretendents var piedāvāt pilnīgu vai daļēju autostāvvietas pārbūvi, t.sk., mainot tās augstumu.
  3.Vai jaunbūvei ir noteikts maksimālais augstums?Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NMKP) norāda, ka ne Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, ne arī Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” nenosaka jaunbūvju, kā arī pārbūvējamu ēku maksimālo pieļaujamo augstumu metros.
Minētie normatīvie akti kā prasību izvirza jaunbūves vai pārbūvējamas ēkas iekļaušanos pilsētvidē, formas, mēroga un lietoto materiālu aspektā.
 
NKMP norāda, ka šajā konkrētajā gadījumā, nacionāli nozīmīgai kultūras būvei, kas tiek radīta plašas sabiedrības interesēs, būtu pieļaujams augstuma palielinājums, ja tas izriet no funkcionālās loģikas, kā arī negatīvi neietekmē vēsturisko pilsētvidi no raksturīgiem skatupunktiem. Līdz ar to šajā gadījumā maksimālā augstuma noteikšana metros nav mērķtiecīga, bet uzmanība jāpievērš tam, kā ēka pēc pārbūves iekļausies vēsturiskajā pilsētvidē. Jāievēro Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO pasaules mantojuma vietas visu vērtību kopuma saglabāšanas prasības. Apbūves augstuma ierobežojumi metros noteikti teritorijas plānojumā, kuru kontroli nodrošina pašvaldības atbildīgie dienesti.
  4.Vai ir iespējams pārklāties ar esošo ēku (Kongresu namu)?Rīgas Filharmonijas konkursa novietne sakrīt ar Kongresu namu, līdz ar to objekta pārklāšanās jeb esošās Kongresu nama substances pilnīga vai daļēja integrācija jaunajā Rīgas Filharmonijas būvapjoma ir neizbēgama
  5.Vai ir iespējams projektam pievienot alternatīvu priekšlikumu, piemēram, skatītāju galeriju (cavea)?Tas ir pēc pretendenta izvēles, sniedzot skaidrojumu ar piedāvāto koncepciju.
  6.Vai ir iespējams nojaukt kādus no Kongresu nama iekšējiem pārsegumiem vai daļu no tiem?Tas ir atkarīgs no pretendenta piedāvātā risinājuma. Skaidrojošajā aprakstā jāpamato pārbūves koncepciju, aprakstot saglabājamās un jaunveidojamās objekta daļas
  7.Saistībā ar Jūsu sniegto atbildi uz 2023. gada 14. martā uzdoto jautājumu Nr. 18 lūdzam apstiprināt, ka pēc meta priekšlikuma nosūtīšanas ar kurjeru iepakojumā, uz kura ir uzlīme ar sūtītāja (konkursa dalībnieka) datiem, konkursa atbildīgajai sekretārei, kas atbild par piedāvājumu saņemšanu, būs jānoņem sūtītāja uzlīme, lai nodrošinātu Konkursa dalībnieku anonimitāti.Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, saņemot konkursa darbu pasta sūtījumus, izpakos planšetes, skaidrojošo aprakstu, datu nesēju un aploksni ar devīzi, noņemot sūtītāja uzlīmi. Konkursa vērtēšanas procesā tiks izmantota tikai Jūsu devīze. Visa sarakste un turpmākā informācijas  apmaiņa notiks ar Konkursa dalībnieka norādītās e-pasta adreses starpniecību. Papildus visa, ar konkursu saistītā, informācija tiks publicēta konkursa mājas lapā https://rf.metukonkurss.lv/ un elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94657
  8.13. jautājums, Sarunu procedūra
o Vai iepirkuma līguma projekts būs pieejams izskatīšanai pirms uzaicinājums uz pārrunām tiks nosūtīts pirmās vietas ieguvējam?
o Vai ir paredzēts, ka iepirkuma līgums tiks noslēgts 10 darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas, saskaņā ar 13.7.5.punktu?
–          Iepirkuma līguma projekts tiks nosūtīts Konkursa pirmās godalgotās vietas ieguvējam kopā ar uzaicinājumu uz sarunu procedūru un Sarunu procedūras nolikumu
 
 –          Ja Konkursa dalībnieks 10 darba dienu laikā no dienas, kad Konkursa dalībniekam nosūtīts uzaicinājums noslēgt Iepirkuma līgumu,  vienpusēji atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājs var izbeigt Sarunu procedūru vai neslēgt līgumu ar Konkursa dalībnieku.
  9.14. jautājums. Autortiesības
o Vai pareizi saprotam, ka atsaucoties uz Autortiesību likuma 15. panta pirmās daļas 11. punktu un neņemot vērā Pasūtītāja īpašumtiesības uz dalībnieku izstrādātajiem meta priekšlikumiem 2. kārtā, Pasūtītājam nebūs tiesību tālāk izstrādāt vai pārdot iesniegtos meta priekšlikumus bez dalībnieka turpmākas iesaistīšanas, ja vien meta priekšlikumam netiks piešķirta pirmā vieta?
o Un vai pareizi saprotam, ka Pasūtītājs patur īpašumtiesības uz meta priekšlikumiem, kuri netiek godalgoti, galvenokārt tāpēc, lai popularizētu konkursu un izstādītu darbus?
–          Saskaņā ar Nolikuma 14.1. punktu, Pasūtītājam tiek nodotas visas Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktās autora mantiskās tiesības, izņemot 11. punktā noteiktās darba izmantošanas izņēmuma tiesības, kas piešķirtu Pasūtītājam tiesības kā citādi pārveidot darbu. Tādējādi Pasūtītājam nav tiesību 2. kārtā saņemtos Meta priekšlikumus pārveidot bez Metu autora saskaņojuma.
  
–          Saskaņā ar Nolikuma 14.1. punktu, Pasūtītājam uz 2. kārtā iesniegtajiem metiem ir Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā  1 . – 10. punktā noteiktās darbu izmantošanas izņēmuma tiesības, kas  galvenokārt nosaka un ir ar mērķi –  darbu pirmreizēja publiskošana,  to izplatīšana un izstādīšana dažādos veidos pēc nepieciešamības.
 10.Vēlamies uzzināt, vai priekšlikumu iesniegšanas datums 10. maijs plkst. 17.00 ir materiālu saņemšanas datums vai piegādes zīmoga datums, proti, vai mēs varam nosūtīt dokumentus 10. maijā, un tie tiek piegādāti 11. vai 12. maijā, vai arī tie ir jānosūta dažas dienas iepriekš, lai garantētu, ka tie tiek piegādāti laikā?10. maijs ir konkursa darbu saņemšanas datums. Jums ir jānosūta meta priekšlikums savlaicīgi pirms šī datuma, lai garantētu tā saņemšanu laikā. Drošības nolūkos iesakām e-pastā nosūtīt apstiprinājumu par sūtījumu, lai mēs varētu pārbaudīt, vai sūtījums ir atnācis, vai uzzinātu no piegādes uzņēmuma precīzu piegādes laiku.
  11.Lūdzam apstiprināt, ka parkā esošas statujas drīkst tikt pārvietotas parka teritorijas ietvaros.Skulptūras var pārvietot parka robežās. 2023. gada 8. martā Rīgas domes Pieminekļu padome nolēma pārvietot rakstnieka Andreja Upīša pieminekli ārpus Rīgas Filharmonijas konkursa objekta teritorijas robežām.
  12.Lūdzam izsniegt noteikumus vai nosacījumus, kuri jāievēro, lai uzlabotu esošo ūdens piestātni, kur airu laivas un motorlaivas ir pietauvotas, vai lai pievietotu to.Esošā piestātne ir 2001. gada projekts, kas pilnveidoja iepriekšējo 1930-o gadu projektu, piedāvajot atvērtību un piekļuvi kanāla ūdenim izsauļotajā kanāla krastā. Pilsētas kanāls vairāk veidots kā ainaviskās vides elements, piekļuve ūdenim ir tikai retos laivu piestātņu punktos.
Piestātnei jāsaglabā atvērtā ūdens telpa to nepieblīvējot ar piestātnes būvēm. Jārada gan laivotājiem, gan parka apmeklētājiem aicinošu un drošu vidi saskarsmei ar ūdeni un sauli.
  13.Lūdzam nodrošināt iespēju piekļūt objektam ar kravas automašīnu no Krišjāņa Valdemāra ielas puses.Pašreizējā situācijā no Kr. Valdemāra ielas aizliegts piebraukt transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 16 tonnas (ceļa zīmes norāde “Masas ierobežojums”, kas saistīts ar pazemes autostāvvietas pārseguma noturību).  Rīgas filharmonijas projekta realizācijas ietvaros transporta plūsmu organizācija tiks no jauna izskatīta un vērtēta, vadoties no konkursā uzvarējušā piedāvājuma
  14.Nolikuma 6.2. punktā par konkursa pirmās kārtas norisi ir teikts, ka:
– jāiesniedz 3 projekta vizualizācijas no 7. pielikumā norādītajiem fotomontāžas skatu punktiem. Tomēr šajā 7. pielikumā ir 4 fotomontāžas. Vai šādā gadījumā mēs varam izvēlēties 3 skatu punktus no 4 piedāvātajiem? Vai mēs varam arī nedaudz pamainīt skatu punktus, ja piedāvātie neļauj pilnībā atspoguļot projekta ieceri?
1. kārtā ir prasītas vismaz 3 vizualizācijas, bet 2. kārtā vismaz 5 vizualizācijas.
1. kārtai ir pievienoti četri attēli, lai jūs varētu izvēlēties savam priekšlikumam 3 labākos skatu punktus.
Jūs varat nedaudz pamainīt skatu punktus, ja piedāvātie skatu leņķi neļauj pilnībā atspoguļot Jūsu projekta ieceri.
  15.Ir jāiekļauj tehniskie dati, kas ietver 8. pielikumā norādītos parametrus. Šie parametri ir ļoti detalizēti. Vai var norādīt tikai kopējās apbūvētās platības, iespējams, pa lielajām zonām, kā arī telpu apjomu, neprecizējot plūsmas. Vai varat arī apstiprināt, ka konkursa pirmajā kārtā ir jāparāda tikai lielo projekta zonu no ( A līdz H) plānojums, nedetalizējot telpu plānojumu?Prasītie tehniskie parametri ir nepieciešami, lai noteiktu, vai Konkursa dalībnieka piedāvājumā ir paredzētas visas Projektēšanas programmā nepieciešamās telpas. Īpaši svarīgi ir norādīt telpu/zāļu apjomu, kur ir jāievēro akustiskās prasības. Projekta zonas var norādīt tā, lai Tehniskā komisija tās varētu izvērtēt.
  16.Vai jūsu atbilde nozīmē, ka uz iepakojuma var būt norādīts īstais adresāts kā sūtītājs (tas nozīmē, ka tur būs redzams dalībnieka vārds, kas ir konkursa noteikumu pārkāpums), tomēr jūsu kolēģis (atbildīgais sekretārs) pilnībā nodrošinās, ka sūtītāja vārds nav redzams, nododot sūtījumu pasūtītājam (t.i., viņš noņems uzlīmes ar sūtītāja vārdu un adresi vai tās pārklās ar necaurspīdīgu lenti, lai nodrošinātu sūtītāja anonimitāti?  Konkursa atbildīgā sekretāre saņems pa pastu atsūtītos darbus un reģistrēs tos ar devīzi, noņemot sūtījuma iesaiņojuma papīru. Konkursa vērtēšanas procesā tiks izmantota tikai Jūsu devīze. Visa sarakste un turpmākā informācijas  apmaiņa notiks ar Konkursa dalībnieka norādītās e-pasta adreses starpniecību.
Arī elektroniskajiem failiem ir jābūt anonīmiem, resp., failu aprakstā nedrīkst parādīties autora vārds/nosaukums.
  17.Mums ir vēl viens jautājums par tiesībām piedalīties 2. kārtā. Dalībnieku vidējam minimālajam apgrozījumam pēdējo 3 gadu laikā ir jābūt EUR 200 000. Mums ir jautājums, vai tādā gadījumā, ja mēs piedalāmies kopā ar citu uzņēmumu, šo summu varētu veidot abu uzņēmumu apgrozījums?Ja Jūs piedalāties kā piegādātāju apvienība, tad vidējam šīs Piegādātāju apvienības gada apgrozījumam jābūt EUR 200 000.
  18.Jūsu atbildē uz 32. jautājumu norādīts, ka ir iespējams būvēt ārpus esošās ēkas robežām. Vai varat tomēr apstiprināt, vai jaunbūvei (izņemot autostāvvietu) jābūt zemes gabala robežās (topogrāfiskajā plānā attēlots zilā krāsā)?Precīza turēšanās pie jau apbūvētās teritorijas nav pašmērķis. Būtiskākais ir panākt risinājumu, kas nodrošina ēkas jauno funkciju, kā arī nodrošina veiksmīgu iekļaušanos vēsturiskajā pilsētvidē. Jaunus apjomus jācenšas izvietot pēc iespējas mazāk iejaucoties parka ainavas telpā. Lūdzu skatīt ari QA 2 sesijas 20. jautājumu/atbildi.
  19.Mēs vēlamies nosūtīt savu priekšlikumu uz attiecīgo adresi (Latvijas Arhitektu savienība Rīgā, Torņa ielā 11) un mēs būtu pateicīgi, ja jūs varētu norādīt viņu e-pasta adresi un tālruņa numuru. Tas ļautu mums bez liekas kavēšanās nosūtīt pieteikumu. Vai jūs varētu paziņot šo kontaktinformāciju pēc iespējas ātrāk? Būsim pateicīgi par ātru atbildi, lai pārliecinātos, ka mūsu priekšlikums tiek iesniegts laikā.Latvijas Arhitektu savienība,
Torņa iela 11, Rīga,
LV 1050,
Latvija/Latvia
Konkursa atbildīgā sekretāre Dace Kalvāne,
Telefons +371 29480702
Epasts: rf@metukonkurss.lv
  20.Vēlamies piedalīties Rīgas Filharmonijas konkursa 1. kārtā, iesniedzot savu priekšlikumu. Tomēr mēs vēlamies lūgt skaidrojumu par iespējamo saziņas gaitu 2. kārtā. Jo īpaši mēs vēlētos saņemt informāciju par to, kā jūs zināsiet, kurai devīzei atbilst konkrēta e-pasta adrese. Vai mums ir jānosūta atsevišķs e-pasts ar mūsu devīzi, izmantojot šo anonīmo e-pastu pēc priekšlikuma iesniegšanas? Tā kā mēs neesam norādījuši savu e-pasta adresi 1. kārtā iesniedzamajos dokumentos, mēs vēlamies zināt, vai ir kāds veids, kā jūs varat uzzināt mūsu e-pasta adresi. Lūdzu izskaidrojiet mums šos jautājumus.Iesniedzot savu piedāvājumu, lūdzu atsūtiet savu konkursam izveidoto epasta adresi, norādot, ar kādu devīzi esat iesnieguši konkursa darbu, kas vienlaikus dos mums iespēju Jūs informēt par to, ka esam Jūsu sūtījumu saņēmuši.
Visa sarakste un turpmākā informācijas apmaiņa notiks ar Konkursa dalībnieka norādītās e-pasta adreses starpniecību.
Papildus visa ar konkursu saistītā informācija tiks publicēta konkursa mājas lapā https://rf.metukonkurss.lv/  un elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94657
  21.Mēs nesaprotam, kā anonimizēt 3., 4., 5. un 6. pielikumu, jo izskatās, ka tikai 2. pielikums ir jāievieto aizlīmētā aploksnē. Vai 3., 4., 5. un 6. pielikums arī ir jāievieto tajā pašā aizzīmogotajā aploksnē kopā ar 2. pielikumu?Konkursa 1. kārtā ir jāiesniedz sekojošā informācija:
Pirmā daļa, kas sastāv no:
– Grafiskais materiāls uz max 9 A-1 izmēra planšetēm,
– Paskaidrojuma raksts (var būt brošūras veidā) ar projekta koncepciju un tehniskajiem parametriem (atbilstoši norādēm pielikumā Nr.8),
– datu nesēju (zibatmiņu), kas marķēts ar devīzi un ietver iesniegto metu (planšetes un skaidrojošo aprakstu) elektroniski –.pdf un .jpg formātā.
Otrā daļa – aizlīmēta aploksne ar devīzi, kas satur informāciju par autoriem, saskaņā ar pielikumu Nr.2
  22.Atbildot uz 8. jautājumu, jūs atsaucaties uz “datu nesēju ar grafiskajiem materiāliem un paskaidrojošo aprakstu”. Kur tas ir jāievieto? Aizlīmētajā aploksnē?Datu nesēju var ievietot iepakojumā atsevišķā aploksnē ar norādītu devīzi vai piestiprināt paskaidrojuma raksta brošūras vākam. Datu nesējā esošajai informācijai jābūt marķētai tikai ar Jūsu devīzi, bez citām norādēm par piedāvājuma izstrādes autoriem.
  23.Ja mēs iesniedzam piedāvājumu papīra un digitālā formātā, vai mums ir jānosūta mūsu devīze uz konkursa e-pasta adresi, lai varētu saprast, kuram sūtījumam tā atbilst?
Un vai mēs saņemsim apstiprinājumu e-pastā, kad mūsu sūtījums tiks saņemts līdz 10. maijam?
Jā, iesniedzot (vai sūtot pa pastu vai ar kurjeru) savu piedāvājumu, lūdzu atsūtiet savu konkursam izveidoto epasta adresi, norādot, ar kādu devīzi esat iesnieguši konkursa darbu, kas vienlaikus dos mums iespēju Jūs informēt par to, ka esam Jūsu sūtījumu saņēmuši.
 
Visa sarakste un turpmākā informācijas apmaiņa notiks ar Konkursa dalībnieka norādītās e-pasta adreses starpniecību.
Papildus visa ar konkursu saistītā informācija tiks publicēta konkursa mājas lapā https://rf.metukonkurss.lv/ un elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94657
  24.Vai būtu iespējams pievienot vēl vienu A1 izmēra planšeti 1. konkursa kārtā, lai būtu lielāka virsma 3 vizualizācijām.Lūdzam Jūs pieturēties pie 9 planšetēm, kā norādīts konkursa nolikumā
  25.Vai USB zibatmiņā ir jābūt tikai A1 izmēra planšetēm, vai arī tajā var būt iekļauts katrs elements, kas attēlots A1 planšetēs?USB zibatmiņa, kas marķēta ar devīzi, ietver iesniegtā meta planšetes un skaidrojošo aprakstu elektroniski –.pdf un .jpg formātā.
Pēc Jūsu izvēles varat pievienot arī papildus shēmas un attēlus, taču, ja pievienoto failu (planšetu un skaidrojošā apraksta) izšķirtspēja ir 300 dpi, tad tas nav nepieciešams.
  26.Mēs saprotam, ka 1. kārtā mums ir jānosūta vienīgi 2. pielikums ievietots aploksnē. 2. pielikumā ir sadaļa, kurā tiek prasīts “reģistrācijas numurs vai personas kods”. Ja esam ārvalstnieki, vai pietiek ar mūsu uzņēmuma komersanta reģistrācijas numuru mūsu valstī? Kādi būtu jūsu ieteikumi?Jā, konkursa I kārtā papildus grafiskajam materiālam, skaidrojošajam  aprakstam un datu nesējam ar metu elektroniska formātā, ir jāiesniedz aizlīmēta aploksne ar devīzi, kas satur informāciju par autoriem, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
Pietiek ar Jūsu uzņēmuma registrācijas numuru Jūsu valstī.
  27.Nolikumā ir teikts, ka mums ir jābūt reģistrētiem “Komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā citā valstī, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz”. Vai varat pateikt, vai ir valstis, kuras tiek uzskatītas par “neatbilstošām” šajā sakarā? Ja tādas ir, vai varat dot to sarakstu.Latvijas publiskā iepirkuma regulējums paredz, ka līguma slēgšanas tiesības nedrīkst piešķirt pretendentam, kurš reģistrēts ārzonā. Šobrīd par ārzonu tiek uzskatīta tikai viena valsts – Panamas Republika.
 
Vienlaikus jānem vērā, ka turpinoties karadarbībai Ukrainā, sankcijām ir pakļautas daudzas juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrētas Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā. Latvijai saistošas sankcijas nenosaka vispārējo aizliegumu sadarboties ar Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētiem uzņēmumiem. Vienlaikus katra persona ir atbildīga par sankciju ievērošanu un sankciju risku izvērtējuma veikšanu.
Personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus no tām fiziskām un juridiskajām personām, pret kurām noteiktas sankcijas, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un
aizliegumu sankcionētajām personām nodot līdzekļus un saimnieciskos resursus. Personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus arī no personām, kuras ir sankciju sarakstos iekļauto personu kontrolē.
  28.Jūs pieprasāt iesniegt arī komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. Vai mums tā ir jāpievieno aploksnē pirmajā kārtā, vai arī visi šie faili ir nepieciešami otrajā kārtā?Šie dokumenti ir jāiesniedz konkursa II kārtā
  29. Konkursa nolikuma 9.3.2. punktā ir teikts, ka dalībniekam jābūt reģistrētam “Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā”. Turklāt saskaņā ar šo prasību ir nepieciešams apliecinājums, ka gadījumā, ja sarunu procedūra būs veiksmīga, mums būs jāreģistrējas šajā reģistrā. Mēs saprotam, ka šis apliecinājums mums ir jānosūta otrās kārtas ietvaros. Vai jūs, lūdzu, varētu to apstiprināt?Šis apliecinājums Jums ir jāiesniedz konkursa II kārtas ietvaros
  30.Mēs gatavojamies nosūtīt savu priekšlikumu un esam saņēmuši informāciju no kurjerpasta uzņēmuma, ka mums ir nepieciešams jūsu EORI numurs.EORI numurs ir LV40008005792
Scroll to top